Porady

Dofinansowanie na pracownika – Jakie masz opcje?

6 min czytania

Istnieją różne formy wsparcia przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia np. dofinansowanie na pracownika z Unii Europejskiej, dotacje na pracownika z Urzędu Pracy, a także dopłaty do wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnością. Dowiedz się, jakie formy wsparcia Twojego biznesu są aktualne jesienią 2021 – aktualizacja styczeń 2023.

26.01.2023

Spis treści:

 1. Dofinansowanie na pracownika ze środków Unii Europejskiej
 2. Dotacje na pracownika z Urzędu Pracy
  • Bezrobotni poniżej 30 roku życia
  • Bezrobotni powyżej 50 roku życia
  • Zwrot kosztów składek na ubezpieczenia społeczne
  • Dofinansowanie na szkolenia pracowników
  • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
 3. Dofinansowanie na pracownika z niepełnosprawnością

Dofinansowanie na pracownika ze środków Unii Europejskiej

Unia Europejska jest jedną z instytucji, która wspiera dofinansowanie zatrudnienia. To właśnie z funduszy unijnych Polska otrzymała część środków na Tarczę Antykryzysową, ale to nie jedyne dofinansowanie na pracownika ze środków UE.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać w każdej chwili z pomocy de minimis. Jest to forma wsparcia, która przewiduje pomoc nawet do 200 tys. euro na jedną firmę w ciągu 3 lat. Pomoc de minimis przyznawana jest w różnych formach:

 • dofinansowanie na szkolenia dla pracowników,
 • zwolnienia podatkowe,
 • umorzenie ZUS,
 • inwestycje,
 • amortyzacja,
 • pożyczki i kredyty.

Jeśli chodzi o kursy i szkolenia, to najczęściej organizowane są one przez wydziały działalności gospodarczej urzędów miast. To tam znajdziesz listę aktualnych szkoleń, na które możesz wysłać swoich pracowników. Drugim miejscem z dofinansowanymi kursami, które warto sprawdzić, jest rządowy serwis o nazwie Baza Usług Rozwojowych.

Dotacje na pracownika z Urzędu Pracy

Podstawową misją Urzędów Pracy jest przeciwdziałanie bezrobociu, dlatego oferują dofinansowanie na pracownika. Dotacja na zatrudnienie pracownika udzielana jest w różnych formach np. jako refundacja kosztów wynagrodzenia, zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych lub zwrot kosztów doposażenia stanowiska.

W 2021 roku możesz pozyskać następujące dotacje na pracownika z Urzędu Pracy:

 • dofinansowanie na pracownika poniżej 30 roku życia,
 • dofinansowanie na pracownika powyżej 50 roku życia,
 • zwrot kosztów składek na ubezpieczenia społeczne,
 • bezzwrotna dotacja na zatrudnienie pracownika,
 • refundacja na doposażenie lub wyposażenie stanowiska.

Szukasz pracowników? Zapoznaj się z ofertą Pracuj.pl i dodaj ogłoszenie o pracę!

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracownika poniżej 30 roku życia

Jeżeli zatrudnisz bezrobotnego poniżej 30 roku życia, który wcześniej nigdzie nie pracował, to przez pierwsze 12 miesięcy możesz otrzymywać refundację składek na jego ubezpieczenie społeczne. Są dwa warunki:

 1. refundowana miesięczna kwota nie może być wyższa niż połowa aktualnego minimalnego wynagrodzenia w Polsce (od 1 stycznia 2023 roku 3490 zł brutto, od 1 lipca 2023 roku – 3600 zł).
 2. dofinansowanie na pracownika jest możliwe tylko pod warunkiem, że będziesz go zatrudniać przez kolejne 12 miesięcy.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na zatrudnienie pracownika powyżej 50 roku życia

Dotacja na zatrudnienie pracownika 50+ zależy od wieku pracownika:

 1. Jeśli chcesz zatrudnić pracownika w wieku 50-60 lat, który był zarejestrowanym bezrobotnym, możesz ubiegać się o dofinansowanie do jej wynagrodzenia przez kolejne 12 miesięcy
 2. Jeśli nowy pracownik przekroczył 60 rok życia, dofinansowanie może trwać nawet 24 miesiące.

Maksymalna kwota na dofinansowanie na pracownika to połowa minimalnego wynagrodzenia. (od 1 stycznia 2023 roku – 3490 zł brutto, od 1 lipca 2023 roku – 3600 zł).

Dotacja na pracownika w formie jednorazowej refundacji składek ubezpieczeniowych

Jeżeli przez rok zatrudniałeś bezrobotnego w pełnym wymiarze godzin, to jednorazowo możesz ubiegać się o refundację kosztów składek na jego ubezpieczenie społeczne. Dofinansowanie zatrudnienia w tej formie może wynieść w 2023 roku 3x minimalne wynagrodzenie krajowe. Taka dotacja na pracownika przysługuje Ci bez względu na to, czy prowadzisz działalność zarejestrowaną w CEIDG, czy firmę zarejestrowaną w KRS.

Dofinansowanie na szkolenia pracowników

Każdego roku, w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dany Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na pracownika. Maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać na szkolenia dla pojedynczego pracownika odpowiada 3-krotności wynagrodzenia minimalnego. Przepisy i zasady takich dotacji zmieniają co rok. Warto więc na bieżąco sprawdzać informacje na stronie lokalnego urzędu.

W priorytetach Krajowego Funduszu Szkoleń na rok 2023 określono zapewnienie wsparcia m.in. na szkolenia w obszarach: nowych technologii, szkolenia dla nowozatrudnionych osób powyżej 50 lat, szkoleń dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Jeśli chcesz zatrudnić osobę bezrobotną, możesz uzyskać zwrot kosztów, jakie poniesiesz na zorganizowanie dla niej stanowiska pracy (wyposażenie lub doposażenie). Maksymalna refundacja wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w dniu zawarcia umowy. Aby otrzymać takie dofinansowanie, musisz utrzymać dane stanowisko pracy przez 2 lata.

Dofinansowanie na pracownika z niepełnosprawnością

Istnieje również dotacja na pracownika, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Takie wsparcie możesz uzyskać ze środków PFRON jako miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Kwota zależy od stopnia niepełnosprawności danej osoby:

 • dofinansowanie na pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 2021 roku wynosi 1950 zł,
 • dofinansowanie na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności to w bieżącym roku 1200 zł,
 • a z lekkim stopniem niepełnosprawności 450 zł.
Uwaga: jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to całościowa dotacja na pracownika z niepełnosprawnością nie może przekraczać 75% faktycznie poniesionych kosztów płacy, a w pozostałych przypadkach (gdy Twoja firma zarejestrowana jest w KRS jako spółka) 90%.

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą się ubiegać pracodawcy spełniający określone kryteria. Aktualne warunki sprawdzisz na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rząd wystąpił z projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na mocy której dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością wzrośnie i wyniesie odpowiednio:

 • w przypadku pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 2400 zł,
 • w przypadku pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 1350 zł,
 • w przypadku pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności wyniesie 500 zł

Na dzień 10 stycznia 2023 roku projekt został przyjęty przez Sejm i przekazany do Senatu (Druk nr 886).

50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Romans w pracy - jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte?

8 min czytania

Ergonomia pracy – przewodnik pracodawcy

5 min czytania

Gospodarka 4.0. na rynku pracy

5 min czytania