Porady

Karta szkolenia wstępnego BHP

5 min czytania

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie została odpowiednio przeszkolona w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako dowód odbytego kursu służy karta szkolenia wstępnego BHP. Sprawdź, co powinna zawierać, by nie było problemów podczas inspekcji pracy.

16.11.2022

Streszczenie:

Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy musi znajdować się w teczce każdego zatrudnionego. Brak jej posiadania lub nieprawidłowe wypełnienie mogą przysporzyć pracodawcy znacznych kłopotów podczas kontroli z inspekcji pracy. Przede wszystkim należy zadbać, żeby kurs został przeprowadzony przed rozpoczęciem pracy nowo zatrudnionego. Trzeba też wypełnić dane dotyczące obu części wprowadzenia – instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Istotne także, żeby na dokumencie podpisał się sam zatrudniony oraz prowadzący szkolenie. Osoba taka powinna mieć odpowiednie uprawnienia do nauczania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Spis treści:

 1. Co powinno się znaleźć w karcie szkolenia wstępnego BHP?
 2. Jak prawidłowo wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?
 3. Szkolenie wstępne BHP  – czego dotyczy?
 4. Jakie okoliczności zwalniają z przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP?
 5. Podsumowanie

Co powinno się znaleźć w karcie szkolenia wstępnego BHP?

Wzór karty szkolenia wstępnego BHP znajduje się w załączniku numer 2 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinna ona zawierać:

 • nazwę pracodawcy,
 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie,
 • nazwę obejmowanego stanowiska,
 • datę oraz imię i nazwisko wraz z podpisem osoby przeprowadzającej instruktaż ogólny,
 • datę oraz dane osoby, która przeprowadziła instruktaż stanowiskowy i złożyła swój podpis.
Karta szkolenia wstępnego BHP nie jest ważna bez podpisu pracownika.

Wypełnioną kartę przechowuje się w aktach osobowych pracownika w części B.

Jak prawidłowo wypełnić kartę szkolenia wstępnego BHP?

Po pierwsze, należy upewnić się, że posiadasz aktualną wersję dokumentu,  ponieważ jego wzór zmienił się w 2019 r.

Warto też zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • w prawym górnym rogu wpisz dane firmy – jej nazwę, adres i NIP albo przystaw pieczątkę;
 • część 4 jest wypełniana wyłącznie przy zmianie stanowiska pracy.

Nie odkładaj tego zadania na później, ponieważ brak wypełnionej karty szkolenia wstępnego BHP pracownika, który został dopuszczony do pracy, może w razie inspekcji grozić grzywną w wysokości od 1000 zł nawet do 30.000 zł. W związku z tym pracodawca, który zagubił oświadczenie pracownika, powinien niezwłocznie je odtworzyć.
Jeśli osoba, której dotyczy dokumentacja, już w firmie nie pracuje, należy sporządzić notatkę wyjaśniającą zdarzenie i w miarę możliwości uzyskać na niej podpisy osób, które przeprowadzały szkolenie.
Dodatkowo można prowadzić rejestr szkoleń, który pomoże zaprowadzić porządek w dokumentacji.

Szkolenie wstępne BHP  – czego dotyczy?

Szkolenie wstępne z zakresu BHP reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Dzieli się ono na dwie części:

 1. instruktaż ogólny,
 2. instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowi pracownicy, łącznie z praktykantami. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt, że pracownik przechodził już podobny kurs w przeszłości. Ma on na celu zapoznanie uczestników z elementarnymi regułami z zakresu BHP, wymienionymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy. W jego skład wchodzi 11 tematów.

 

Prowadzący powinien m.in. omówić zasady obowiązujące w danym zakładzie pracy oraz techniki udzielania pierwszej pomocy. Przeważnie o przeprowadzenie instruktażu ogólnego należy poprosić pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Minimalny czas trwania takiego kursu to 3 godziny lekcyjne.

 

Natomiast do udziału w instruktażu stanowiskowym, obok nowo zatrudnionych, zobowiązani są pracownicy przenoszeni na inne stanowisko. Skupia się on na:

 • czynnikach środowiskowych, występujących na konkretnym stanowisku,
 • ryzyku zawodowym, powodowanym przez wykonywaną pracę,
 • sposobach ochrony zdrowia i życia.

Taki kurs można przeprowadzić własnymi siłami. Pracodawca albo wyznaczony przez niego przełożony muszą mieć jednak ukończone szkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Długość wdrożenia w bezpieczne praktyki pracy na obejmowanym stanowisku zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Podczas gdy na stanowiskach o niewielkim zagrożeniu wystarczą 2 godziny lekcyjne, pracowników, narażonych na szkodliwy wpływ czynników uciążliwych lub niebezpiecznych, można przygotowywać nawet przez 8 godzin.

 

Zatrudniasz pracowników? Dodaj ogłoszenie na Pracuj.pl i skorzystaj z promocyjnych cen ogłoszeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie okoliczności zwalniają z przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP?

Ze szkolenia, a zatem również z posiadania karty szkolenia wstępnego BHP zwolnieni są jedynie  pracownicy, podejmujący pracę na niezmienionym stanowisku, które obejmowali u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę. Nawet kilkudniowa przerwa powoduje konieczność powtórzenia szkolenia.

Podsumowanie

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nowym pracownikom szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi on posiadać dowód, że taki kurs został zorganizowany przed rozpoczęciem pracy nowo zatrudnionego. Stąd konieczność wypełnienia karty szkolenia wstępnego BHP oraz jej przechowywania w teczce pracownika na wypadek inspekcji. Dokument taki jest ważny, tylko jeśli zawiera podpisy pracownika oraz osoby upoważnionej do przeprowadzania tego typu szkoleń. Brak takiego dokumentu albo jego niewłaściwe wypełnienie wiążą się z groźbą grzywny.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Sytuacja na rynku pracy pod koniec 2022 r.

6 min czytania

Konkurencja na rynku pracy – jak wyróżnić się rekrutując na stanowiska specjalistyczne?

6 min czytania

Badania kierowców zawodowych – o co powinien zadbać pracodawca

6 min czytania