Porady prawne

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

8 min czytania

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych wiąże się z pewnymi korzyściami. Dla firm najważniejszą z nich jest dofinansowanie z PFRON. Wsparcie dla niepełnosprawnych w formie dopłat do wynagrodzeń pomaga im znaleźć pracę. Jeśli planujesz zatrudnić takiego pracownika, poznaj przepisy dotyczące dofinansowania PFRON w 2023 roku. Kwoty wsparcia wzrosły, jednak jego uzyskanie wymaga spełnienia pewnych wymogów.

04.09.2023

 • Dofinansowanie z PFRON przysługuje firmom po spełnieniu warunków określonych w ustawie, dotyczą one m.in. liczby pracowników.
 • Wysokość wsparcia zależy od stopnia niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.
 • Kwoty dofinansowania wzrosły wraz z nowelizacją ustawy w 2023 r.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń nie jest jedyną formą wsparcia dla firm zatrudniających niepełnosprawnych.

Spis treści:

 1. Wsparcie dla niepełnosprawnych w 2023 r.
 2. Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON w 2023 r.?
 3. Dofinansowania z PFRON nie dla każdego – kiedy nie otrzymasz wsparcia?
 4. Kwoty dofinansowania PFRON w 2023 r.
 5. Limity wsparcia dla niepełnosprawnych w 2023 r.
 6. Dofinansowanie z PFRON to nie wszystko – pozostałe formy pomocy
  1. Zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu
  2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
 7. Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych
 8. Podsumowanie

Wsparcie dla niepełnosprawnych w 2023 r.

Dofinansowanie z PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) dla firm zatrudniających pracowników niepełnosprawnych funkcjonuje już od lat. Zachęca pracodawców m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy dla takich osób. Na początku 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy podnoszą kwoty dofinansowania PFRON w 2023 roku.

Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON w 2023 r.?

Aby skorzystać z dofinansowania PFRON, pracodawca i pracownik muszą spełniać pewne warunki. Przede wszystkim, osoba niepełnosprawna musi znajdować się w ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jeśli jako pracodawca zatrudniasz więcej niż 25 osób, co najmniej 6% z nich musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Tylko wtedy otrzymasz dofinansowanie z PFRON. Liczbę pracowników określ w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Jeśli chcesz uzyskać wsparcie dla niepełnosprawnych w 2023 r., musisz ten limit osiągnąć i utrzymać.

Miesięczne dofinansowanie PFRON obejmuje także firmy, które zatrudniają pracowników niepełnosprawnych nabywających uprawnienia w zakresie wieku emerytalnego. Dotyczy to okresu koniecznego do wypowiedzenia tym pracownikom umów o pracę.

Szukasz pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności? Przejdź do https://dlafirm.pracuj.pl/ i dodaj ogłoszenie o pracy, a przeczytają je setki potencjalnych kandydatów. Tutaj znajdziesz pracownika odpowiadającego potrzebom Twojej firmy!

Dofinansowania z PFRON nie dla każdego – kiedy nie otrzymasz wsparcia?

Nie każde zatrudnienie osoby niepełnosprawnej daje firmie prawo do dofinansowania PFRON. Nie przysługuje ono:

1. Na pracowników z prawem do emerytury, o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

2. Do wypłat dokonanych po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie za dany miesiąc

3. Jeśli firma nie wypłaciła pracownikowi niepełnosprawnemu wynagrodzenia

4. Jeśli firma spóźniła się ponad 14 dni z zapłatą miesięcznych kosztów płacy

5. Jeśli pracownik niepełnosprawny został zatrudniony na miejsce pracownika, z którym rozwiązano umowę, z wyjątkiem sytuacji, w których umowa o pracę została rozwiązana:

 • w wyniku wypowiedzenia pracownika
 • za porozumieniem stron
 • ze względu na przejście pracownika na rentę
 • w związku z zakończeniem okresu, na który została zawarta
 • z dniem ukończenia pracy, na którą była zawarta
 • z uwagi na poważne naruszenie przez pracownika obowiązków

6. Jeśli firma ma zaległości wobec PFRON przekraczające 100 zł

Kwoty dofinansowania PFRON w 2023 r.

​​Wsparcie dla niepełnosprawnych w 2023 r. nie zawsze wynosi tyle samo. Kwoty dofinansowania są zróżnicowane m.in. ze względu na stopień niepełnosprawności.

Aby zachęcić firmy do zatrudniania osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, to właśnie na nie ustawodawca ustalił najwyższą kwotę dofinansowania PFRON.

Dofinansowania z PFRON w 2023 r. wynoszą:

 • 2.400 zł – na pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • 1.350 zł – na pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • 500 zł – na pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności

Powyższe kwoty można zwiększyć. Firma, która zatrudni pracownika:

 • z orzeczoną chorobą psychiczną
 • niewidomego
 • chorującego na epilepsję
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z całościowym zaburzeniem rozwojowym

uzyska odpowiednio 1.200 zł, 900 zł lub 600 zł więcej, w zależności od wykazanego wyżej stopnia niepełnosprawności.

Limity wsparcia dla niepełnosprawnych w 2023 r.

Kwoty dofinansowania PFRON w 2023 r. nie mogą przekroczyć limitów określonych w ustawie rehabilitacyjnej. Miesięczne wsparcie wynosi maksymalnie 90% miesięcznych kosztów płacy, przy czym dotyczy to kosztów faktycznych, poniesionych w terminie.

Koszty płacy to:

 • Wynagrodzenie brutto
 • Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • Składki na FGŚP i Fundusz Pracy

Dofinansowanie z PFRON to nie wszystko – pozostałe formy pomocy

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2023 r. to najbardziej znana, lecz nie jedyna forma pomocy. Firmy, które zdecydują się zatrudnić takiego pracownika, mogą liczyć także na inne korzyści.

Zwrot kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu

Aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej bywa trudna. Czym wyższy stopień niepełnosprawności, tym większych trudności można się spodziewać. Szczególnego wsparcia ze strony pracodawcy wymagają m.in. osoby niewidome, z upośledzeniem umysłowym czy chorobą psychiczną. Często wymagają one pomocy innego pracownika.

Firma, która zatrudni osobę do pomocy niepełnosprawnemu, może ubiegać się o zwrot miesięcznych kosztów jego zatrudnienia. Jeśli został on przeszkolony w zakresie czynności ułatwiających niepełnosprawnemu komunikowanie się z otoczeniem, firma ma prawo do zwrotu kosztów także takiego szkolenia.

Jak obliczyć kwotę zwrotu? Podziel liczbę godzin, które pracownik przeznacza wyłącznie na pomoc niepełnosprawnemu, przez liczbę godzin pracy osoby niepełnosprawnej. Proporcja ta nie może przekraczać 20%. Następnie uzyskany wynik pomnóż przez kwotę najniższego wynagrodzenia.

Za szkolenie natomiast otrzymasz 100% zwrotu kosztów, przy czym kwota ta nie może przekroczyć równowartości najniższego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

Stworzenie nowego stanowiska pracy wiąże się z kosztami, których standardowe dofinansowanie do wynagrodzeń nie pokrywa. Jeśli firma wyposaża stanowisko dla osoby niepełnosprawnej, wydatki te mogą okazać się jeszcze wyższe.

​Pracodawca ma jednak prawo do uzyskania zwrotu. Warunek to zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na minimum 36 miesięcy. Dotyczy to wyłącznie osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy (niezatrudnione).

Pracodawca składa wniosek o zwrot z PFRON. Zwrot wynosi nawet 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia, firma musi jednak uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy. Opinia ta dotyczy właściwego przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub spełnienia warunków BHP.

Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Przysługujące firmom dofinansowanie z PFRON jest niewątpliwie największą motywacją do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Praktyka niejednokrotnie pokazała, że przynosi ono też inne korzyści. Przyzwyczaja pracowników do „inności”, dzięki czemu w firmie pojawia się mniej przypadków dyskryminacji w pracy. Wspiera ducha współpracy, gdy zatrudnieni muszą pomóc osobie o szczególnych potrzebach. To z pewnością sprzyja pozytywnym relacjom między pracownikami.

Podsumowanie

Dofinansowanie z PFRON przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne, znajdujące się w ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Aby skorzystać z dopłat, firma musi spełniać wymogi dotyczące m.in. liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Kwoty dofinansowania różnią się w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika, przy czym nie mogą one przekroczyć limitów określonych w ustawie rehabilitacyjnej.

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Jak zmieni się płaca minimalna w 2024 roku?

7 min czytania

Dyrektywa work-life balance w Polsce - jak przestrzegać podstawowych zasad?

9 min czytania

Praca w porze nocnej a obowiązki pracodawcy

8 min czytania