Porady prawne

Porzucenie pracy – konsekwencje, okoliczności, prawo

6 min czytania

Porzucenie miejsca pracy stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracownika. Pracodawca nie jest jednak bezradny. Już od pierwszego dnia nieupoważnionej nieobecności można wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje. Dowiedz się, jakie kary porządkowe masz w takiej sytuacji do dyspozycji.

17.11.2022

Spis treści:  

 1. Kiedy można mówić o porzuceniu pracy przez pracownika?
 2. Porzucenie pracy – jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca?
 3. Jak wypowiedzieć pracownikowi umowę w związku z porzuceniem pracy?
 4. Kiedy pracownik ma prawo porzucić pracę?
 5. Podsumowanie

Streszczenie:

Porzucenie pracy oznacza nieusprawiedliwioną nieobecność pracownika. Można o niej mówić już pierwszego dnia nieuzgodnionego niepojawienia się w pracy. Niedopuszczalne jest również porzucenie pracy w okresie wypowiedzenia. Kodeks pracy przewiduje tylko dwa przypadki, w których porzucenie miejsca pracy jest uprawnione. Pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeśli pracodawca zaniedbał swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika. Drugą przewidzianą w przepisach okolicznością jest posiadanie orzeczenia lekarskiego o szkodliwym wpływie wykonywanej pracy na zdrowie pracownika. Jeżeli w takiej sytuacji pracodawca nie przeniesie zatrudnionego w wyznaczonym przez lekarza terminie na odpowiedniejsze stanowisko, pracownik może zrezygnować z pracy ze skutkiem natychmiastowym.

Kiedy można mówić o porzuceniu pracy przez pracownika?

Kodeks pracy nie zobowiązuje pracodawcy do oczekiwania na pojawienie się pracownika na stanowisku, a zatem już pierwszego dnia nieusprawiedliwionej nieobecności można mówić o porzuceniu pracy.

Porzucenie pracy dotyczy sytuacji, gdy:

 1. pracownik chce odejść z pracy z dnia na dzień i pomimo sprzeciwu pracodawcy nie stawia się więcej na stanowisku;
 2. pracownik nie pojawił się w pracy bez usprawiedliwienia;
 3. pracownik porzuca stanowisko pracy w ciągu dnia, żądając udzielenia urlopu na dalszą jego część;
 4. pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę przestaje pojawiać się w pracy.

 

Zatrudniasz pracowników? Dodaj ogłoszenie na Pracuj.pl i skorzystaj z promocyjnych cen ogłoszeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Porzucenie pracy – jakie konsekwencje może wyciągnąć pracodawca?

W przypadku, kiedy pracownik z dnia na dzień rezygnuje z pracy, można mówić o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w trybie art. 551 k.p. Takie zachowanie daje pracodawcy prawo do roszczenia o odszkodowanie. Jego wysokość zależy od wynagrodzenia pracownika oraz długości okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie.

Natomiast nawet jednorazowe niepojawienie się w pracy bez usprawiedliwienia stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. W związku z tym pracownikowi grozi nałożenie kary porządkowej, a nawet zwolnienie dyscyplinarne.

Równie poważne konsekwencje można wyciągnąć w stosunku do pracownika, który porzucił swoje stanowisko w trakcie dnia pracy. Usprawiedliwione jest wtedy rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pracownik nie ma także prawa samowolnie przestać pojawiać się w pracy w trakcie okresu wypowiedzenia. Pomimo tego, że stosunek pracy z pracownikiem został już rozwiązany, pracodawca może w takich okolicznościach powtórnie rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia.

Dodatkowo, rozwiązanie z pracownikiem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia figuruje w świadectwie pracy, co znacząco utrudnia znalezienie przez pracownika nowego miejsca zatrudnienia. Nieprzyjemną konsekwencją takiej adnotacji jest także brak prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Jak wypowiedzieć pracownikowi umowę w związku z porzuceniem pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika należy przeprowadzić w ciągu miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okoliczności uzasadniającej zwolnienie.
Co więcej, pracodawca powinien swoją decyzję skonsultować uprzednio z zakładową organizacją związkową. Ma ona 3 dni na zgłoszenie zastrzeżeń.
Bez względu na to, jakiego rodzaju umowę ma podpisany pracownik, aby go zwolnić dyscyplinarnie, pracodawca musi:
rozwiązać stosunek pracy na piśmie, podać przyczynę zastosowania trybu bez wypowiedzenia, zawrzeć pouczenie o możliwości odwołania się pracownika do sądu pracy w ciągu 14 dni.

Kiedy pracownik ma prawo porzucić pracę?

Istnieją dwa wyjątki, w których pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę z natychmiastowym skutkiem:

 • z uwagi na poważne naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika,
 • w sytuacji stwierdzonego orzeczeniem lekarskim szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika i nie przeniesienia go w wyznaczonym terminie na odpowiednie ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje stanowisko.

Podsumowanie

Pracownik ma obowiązek uzyskania zgody pracodawcy na nieobecność w pracy. Jeśli tego nie zrobi, można mówić o porzuceniu pracy, nawet jeśli nie stawił się na stanowisku tylko przez jeden dzień. Taka niesubordynacja usprawiedliwia zastosowanie wobec pracownika dyscyplinarki, a także może uprawniać pracodawcę do odszkodowania. Niedozwolone jest także porzucenie pracy na wypowiedzeniu. Uprawnione jest natomiast zakończenie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli pracodawca nie dopełnił swoich podstawowych obowiązków. Porzucenie miejsca pracy może być również dopuszczalne, gdy pracownik posiada orzeczenie lekarskie, stwierdzające negatywny wpływ służbowych obowiązków na jego zdrowie. Pracodawca powinien w takiej sytuacji znaleźć odpowiedniejsze dla kondycji pracownika stanowisko, a gdy tego nie zrobi w wyznaczonym przez lekarza terminie, pracownik może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

Szukasz Pracownika? Znajdziesz go na Pracuj.pl

Czytaj również

Notatka służbowa - kiedy i jak ją napisać?

6 min czytania

Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracy?

8 min czytania

Zatrudnienie studenta - jaką umowę wybrać?

7 min czytania