Porady

Umowa przedwstępna o pracę – przeczytaj zanim podpiszesz

6 min czytania

Po długiej rekrutacji znalazłeś idealnego pracownika na dane stanowisko, który jednak przez pewien czas ma jeszcze inne zobowiązania? A może Twoja firma planuje rozbudowę firma planuje rozbudowę i dane stanowisko pracy na razie nie istnieje? W takiej sytuacji rozwiązaniem jest podpisanie umowy przedwstępnej zatrudnienia. Dowiedz się, jak powinna wyglądać taka umowa i do czego zobowiązuje.

09.02.2022

Spis treści:

 1. Umowa przedwstępna o pracę – co to jest?
 2. Umowa przedwstępna o pracę – co na to prawo?
 3. Czy można wycofać się z umowy przedwstępnej o pracę?
 4. Umowa przedwstępna zatrudnienia – bezpłatny wzór.
 5. Umowa przedwstępna z pracownikiem – podsumowanie

Streszczenie:

Umowa przedwstępna o pracę zobowiązuje do zawarcia w przyszłości z góry określonego kontraktu – umowy przyrzeczonej. Taki dokument jest rozwiązaniem w sytuacji, kiedy podpisujący go nie chcą albo nie mogą w danym momencie zawrzeć umowy o pracę, ale zależy im na zagwarantowaniu jej w przyszłości. Aby taka umowa była ważna, musi zawierać informację o przyszłym wynagrodzeniu pracownika, wymiarze czasu pracy, rodzaju umowy przyrzeczonej oraz określać stanowisko i miejsce pracy. Należy także uzgodnić datę, do której umowa przyrzeczona zostanie podpisana. Wycofanie się z takiej umowy może wiązać się z sądowym dochodzeniem roszczenia o odszkodowanie lub o przymuszenie pracodawcy do podpisania umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna o pracę – co to jest?

Umowa przedwstępna, inaczej promesa zatrudnienia, to umowa, na mocy której co najmniej jedna ze stron zobowiązuje się do zawarcia w przyszłości z góry oznaczonej umowy – umowy przyrzeczonej. Zazwyczaj umowę przedwstępną zawiera się wtedy, gdy w chwili jej podpisania strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć umowy o pracę, a jednak chcą zapewnić sobie gwarancję jej zawarcia w przyszłości.

Umowa przedwstępna o pracę – co na to prawo?

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują zawarcia umowy przedwstępnej, ale też jej nie wykluczają. Możliwe jest więc w tym wypadku zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego (art. 300 KP), gdyż nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy. Według tych przepisów umowa pomiędzy „przyszłym pracownikiem” i „przyszłym pracodawcą” zobowiązująca strony do zawarcia w przyszłości umowy o pracę jest dopuszczalna (SN z dnia 19 stycznia 1998 r., I PKN 482/97).

Aby przedwstępna umowa o pracę była dla stron wiążąca, powinna określać:

 • przyszłe wynagrodzenie,
 • stanowisko,
 • miejsce pracy,
 • rodzaj umowy,
 • wymiar czasu pracy.

Brak któregokolwiek z powyższych elementów może unieważnić umowę przedwstępną.

Dodatkowo w umowie przedwstępnej należy określić termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Najczęściej określa się go poprzez wskazanie konkretnej daty np. do 30 kwietnia 2022 roku, ale czasem zdarzają się opisowe określenia np. na jesień przyszłego roku.

Na mocy art. 29 § 2 KP, umowa o pracę może zostać zawarta ustnie. Brak pisemnego potwierdzenia nie wywołuje konsekwencji w postaci nieważności. Mimo to, bezpieczniej jest zawrzeć umowę na piśmie. W razie sporu sądowego nie trzeba będzie wtedy udowadniać zawarcia umowy przedwstępnej, co znacznie ułatwia i przyśpiesza postępowanie sądowe.

Czy można wycofać się z umowy przedwstępnej o pracę?

Według przepisów Kodeksu cywilnego wycofanie się z umowy przedwstępnej o pracę wiąże się z koniecznością wypłacenia drugiej stronie odszkodowania. Niewykonanie zobowiązania zawarcia umowy przyrzeczonej bez obciążenia finansowego jest dopuszczalne tylko, gdy jest ono następstwem okoliczności, za które osoba uchylająca się od podpisania umowy przyrzeczonej nie ponosi odpowiedzialności, np. bankructwo firmy.

Jeśli któraś ze stron przedwstępnej umowy o pracę uchyla się od zawarcia umowy o pracę, zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą dochodzić swoich praw. Dostępne są dwie opcje:

 • roszczenie silniejsze – domaganie się na drodze sądowej zawarcia umowy przyrzeczonej. Żądanie to można również zgłosić w przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej, ale o treści innej niż ustalona w przedwstępnej umowie. Przykładowo umowa o pracę została zawarta z niższym wynagrodzeniem niż ustalone w umowie przedwstępnej czy na innym stanowisku pracy.
 • roszczenie słabsze – domaganie się odszkodowania w związku z niezawarciem umowy o pracę. Odszkodowanie obejmuje to, co strona miałaby, gdyby nie zawarła umowy przedwstępnej i nie czyniła przygotowań do zawarcia umowy definitywnej. Można w to wliczyć zarówno ewentualne utracone korzyści, jak i koszty poniesione przy zawieraniu umowy przedwstępnej, :
 • wynagrodzenie radcy prawnego,
 • opłata adwokata za sporządzenie umowy,
 • koszty podróży.

Dodatkowo umowa przedwstępna może zawierać zapis dotyczący kary umownej. Zastrzeżenie w  umowie odpowiednich kar umownych znacznie ułatwia dochodzenie zapłaty odszkodowania na drodze sądowej, ponieważ nie trzeba wtedy udowadniać poniesienia szkody, jej rozmiaru oraz związku przyczynowo- skutkowego między niepodpisaniem umowy o pracę a deklarowaną szkodą. Kara ta przysługuje automatycznie, bez względu na faktyczną wysokość poniesionej straty.

Umowa przedwstępna zatrudnienia – bezpłatny wzór.

Skoro już wiesz, w jakiej sytuacji możesz zawrzeć przedwstępną umowę o pracę, warto również zobaczyć, jak taka umowa powinna wyglądać. Poniżej w załączniku do pobrania przedstawiamy łatwy do skopiowania wzór umowy przedwstępnego zatrudnienia.

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.

Wzór umowy przedwstępnej Pobierz teraz
50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Miejsce wykonywania pracy w ogłoszeniu i umowie o pracę

6 min czytania

Limit nadgodzin w roku 2023

6 min czytania

Dodatek za godziny nocne w 2023 roku

5 min czytania