Porady

Umowa zlecenie a nieobecność w pracy

6 min czytania

Co możesz zrobić, gdy osoba wykonująca zlecenie nie zjawi się w umówionym miejscu? I czy możesz zrobić cokolwiek? Wyjaśniamy również kwestię możliwych kar i odszkodowań.

Spis treści:

 1. Co mówią przepisy o nieusprawiedliwionej nieobecność przy umowie zlecenie?
 2. Przykład zapisu w umowie zlecenie – nieobecność w pracy
 3. Odszkodowanie dla zleceniodawcy – umowa zlecenie a nieobecność
 4. Kara za nieobecność w przypadku umowy zlecenie
 5. Różnice w rozliczaniu nieobecności w umowie o pracę i umowie zlecenie

Słowniczek:

 • Zleceniodawca – osoba, które zleca pracę na podstawie umowy zlecenie
 • Zleceniobiorca – osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie

Streszczenie:

Nie możesz wymagać od zleceniobiorcy obecności w określonym miejscu i czasie, jeśli nie określisz tego wcześniej w umowie zlecenie. W umowie zlecenie warto zatem zawrzeć dodatkowy paragraf, który będzie doprecyzowywać harmonogram pracy i możliwe kary za nieobecność.

Co mówią przepisy? Umowa zlecenie a nieobecność w pracy…

Umowa zlecenie to umowa cywilno-prawna. Nie podlega zatem pod Kodeks Pracy, ale pod Kodeks Cywilny. Oznacza to, że obowiązują inne zasady rozliczania nieobecności w pracy.

W przypadku umowy zlecenie wykonujący pracę nie ma obowiązku stawiania się w określonych godzinach i dniach, chyba że jest to niezbędne do wykonania zadań określonych w umowie. W takiej sytuacji zleceniodawca powinien określić w umowie zlecenie termin wykonywania pracy (np. datę, dni, godziny). Dodatkowo możesz ustalić także karę za niestawienie się w wyznaczonym miejscu lub odszkodowanie.

Podpisałeś już umowę i zabrakło w niej takiego zapisu? W każdej chwili możesz zawrzeć ze zleceniobiorcą aneks do umowy zlecenie, w którym podasz brakujące informacje.

Przykład zapisu w umowie zlecenie – nieobecność w pracy

 

“Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, będzie wykonywany przez Zleceniobiorcę

w okresie od dnia ………………… r. do dnia ……………….. r. w godzinach ……….. w siedzibie Zleceniodawcy.”

Zobacz także: Jak powinna wyglądać umowa o pracę na okres próbny

Umowa zlecenie a nieobecność – Odszkodowanie dla zleceniodawcy

Kwestię umowa zlecenie a nieobecność i ewentualne odszkodowania określa art. 746 kc. § 2 Kodeksu Cywilnego w następujący sposób: “gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę”.

Kiedy warto dodać zapis o odszkodowaniu dla zleceniodawcy? Umowa zlecenie a nieobecność w pracy

Na wiele zleceń chwilowa absencja zleceniobiorcy nie będzie mieć wpływu. Na przykład wykonanie projektu ogrodu nie wymaga obecności zleceniobiorcy w określonym miejscu i czasie. W takiej sytuacji wystarczy wpisać w umowie termin dostarczenia projektu.

Istnieją jednak zlecenia, które należy wykonać wyłącznie określonym czasie. Wtedy warto, aby zlecający pracę zapewnił sobie dodatkową ochronę z uwagi na możliwe straty.

Przykłady takich zleceń:

 • praca hostessy na targach,
 • praca magazyniera w okresie zwiększonej liczby zamówień,
 • praca ochroniarza podczas imprez masowych i koncertów,
 • praca sezonowa np. przy zbiorach, w gastronomii jako kelner, kucharz.

W przypadku takich zadań warto dodać w umowie zlecenie harmonogram pracy oraz kary lub odszkodowania w przypadku nieprzestrzegania ustalonych terminów przez osobę wykonującą zlecenie.

Poszukujesz pracowników? Dodaj ogłoszenie w Pracuj.pl i zatrudnij odpowiedniego kandydata.

Umowa zlecenie – kara za nieobecność

Karą za niewykonanie zlecenia, którą możesz precyzyjnie określić w umowie, jest zazwyczaj niewypłacenie części lub całości wynagrodzenia. Widmo braku zapłaty może w takim przypadku posłużyć jako czynnik mobilizujący do wykonania zobowiązań.

Kara za nieobecność – przykład zapisu w umowie

“Strony ustalają odpowiedzialność za odstąpienie lub niewykonanie umowy w formie kary umownej. W przypadku niewykonania umowy przez Zleceniobiorcę lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto ogółem, określonego w § …. ust. …” 

Warto wiedzieć, że choć można zawrzeć taki zapis w umowie, to jest on ryzykowny dla zleceniodawcy. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jest z jedną z cech stosunku pracy, więc może istnieć ryzyko uznania, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, a nie zleceniem.

Umowa zlecenie a nieobecność vs. umowa o pracę a nieobecność

W przypadku umowy o pracę:

 1. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić firmę o nieobecności (nie później niż w drugim dniu).
 2. Pracodawca może dać takiemu pracownikowi naganę lub upomnienie, zastosować karę pieniężną lub nawet zwolnić go dyscyplinarnie.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Pracownik nie poinformował o nieobecności

 

 

Artykuł został przygotowany we współpracy z radcą prawnym Elżbietą Smirnow z Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.
Wojewódka i Wspólnicy Kancelaria Prawna


 

Treść artykułu została zamieszczona jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi ani nie może zastąpić profesjonalnej porady prawnej. Wszystkie artykuły są aktualne jedynie w dniu ich opracowania. Należy zauważyć, że tego typu informacje szybko mogą stać się nieaktualne. Nie należy podejmować jakichkolwiek działań na podstawie informacji umieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniego zasięgnięcia porady prawnej.50% rabatu na pierwsze ogłoszenie o pracę

Czytaj również

Jak zmieni się płaca minimalna w 2024 roku?

7 min czytania

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2023 roku

8 min czytania

Dyrektywa work-life balance w Polsce - jak przestrzegać podstawowych zasad?

9 min czytania